Strona główna

 

REGULAMIN IMPREZY MINI TURNIEJ W KRĘGLE

I. Regulamin Imprezy.
Niniejszy Regulamin określa zasady organizacyjne, uczestnictwo i udział w MINI TURNIEJU W KRĘGLE "HULLA KULLA".

II. Cele Imprezy.
Celem Imprezy jest:
- Popularyzacja gry w kręgle jako nowej formy wypoczynku i spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży.
- Zabezpieczenie spędzenia czasu wolnego oraz aktywnych form wypoczynku.

III. Organizator.
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim

IV. Uczestnictwo.
1. W zawodach mogą uczestniczyć dzieci ze szkół podstawowych (klasy IV-VIII).
2. Nie ma podziału na kategorie ze względu na płeć.
3. Zawodnicy rywalizują w dwóch grupach wiekowych:
   a) klasy I-III
   b) klasy IV-VIII
4. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia poprzez złożenie oświadczenia o zgodzie rodziców/opiekunów na udział
w zawodach.

V. Miejsce, terminy i czas rozgrywania zawodów.
Miejsce:
Kryta Pływania „Otylia” w Janowie Lubelskim, ul. Ks. Skorupki 9.
Terminy i czas:
15 lutego 2022 roku godz. 10.00 - klasy I-III
22 lutego 2022 roku godz. 10.00 - klasy IV-VIII


VI. Zgłoszenia:
Zgłoszenia należy dokonać w następujący sposób:
- w dniu zawodów, w sekretariacie zawodów, na kręgielni Krytej Pływalni "Otylia" do godz. 10.00

UWAGA !!!! KAŻDY UCZESTNIK ZAWODÓW MUSI przynieść przygotowany przez ORGANIZATORA zawodów niżej wymieniony formularz:
Oświadczenie rodziców/opiekunów zawodników uczestniczących w zawodach. Formularze będą przygotowane przez Organizatora do pobrania 
kasie biletowej Krytej Pływalni „Otylia”, dostępne również do pobrania na stronie internetowej: www.mosirjanow.pl 

VII. Przepisy i zasady gry w bowling.
P r z e p i s y:
MINI TURNIEJ W KRĘGLE "HULLA KULLA" będzie rozgrywany zgodnie z niniejszym regulaminem i ogólnymi zasadami i przepisami gry
w kręgle.
Ustalenia organizacyjno-porządkowe:
1. Wszyscy uczestnicy Turnieju, będą podzieleni na grupy – ilość grup jest uzależniona od ilości zgłoszeń.
2. W poszczególnych grupach zawodnicy rozegrają gry każdy z każdym.
3. Przed każdą grą zawodnik ma prawo do wykonania dwóch rzutów próbnych.
4. O kolejności miejsc w grupie decyduje:
a) liczba wygranych gier – za wygraną grę zawodnik otrzymuje 3 duże pkt.,
b) liczba małych punktów – suma strąconych kul w poszczególnych rundach + premie.
5. Do półfinału lub finału, awansują zawodnicy którzy zajęli pierwsze miejsca w grupie.
6. Szczegółowe zasady gier i ich kolejność zostaną ustalone w dniu 15-01-2020 roku o godz. 9.15 podczas losowania.


NA KRĘGELNI OBOWIĄZUJE MIĘKKIE OBUWIE SPORTOWE.

V
III. Program zawodów (15.02.2022) i (22.02.2022)
1. do godz. 10.00 - zapisy zawodników, zbieranie oświadczeń wypełnionych przez rodziców/opiekunów zawodników.
2.      godz. 10.15 - losowanie i ustalenie gier
3.      godz. 10.30 - otwarcie turnieju
4.      godz. 10.45 - eliminacje, finały, wręczenie nagród.

IX. Ubiór zawodników, sędziowanie, protokół zawodów, wyniki.
1. Wszystkich uczestników obowiązuje MIĘKKIE OBUWIE SPORTOWE oraz luźny strój zapewniający swobodę ruchów.
2. Po każdej grze, będzie sporządzony protokół, na podstawie którego będą ustalane wyniki w poszczególnych grupach.
3. Protokoły ze spotkań będą udostępniane do wglądu i wywieszane na tablicy wyników.

X. Nagrody.
1. Za pierwsze 3 miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych trofea i dyplomy.
2. Dla wszystkich pamiątkowe dyplomy za udział.

XI. Postanowienia końcowe
1.Organizatorowi przysługuje prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu Turnieju w kwestiach sportowych oraz do pozaregulaminowej ingerencji w rażących przypadkach działania na szkodę idei i ducha organizacji Zawodów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu.
3. Organizator nie odpowiada finansowo, ani materialnie za żadne rzeczy, ani przedmioty uczestników imprezy, które zostały wniesione na miejsce odbywającej się imprezy.
4. Wszelkie informacje udzielane są pod numerami tel. 015 / 87 25 105 wew. 24 – kasy biletowe lub 509 895 229.


Miejski Ośrodek Sportu  i Rekreacji 
w Janowie Lubelskim