Strona główna   Poprzednia strona
Regulamin stadionu miejskiego  Regulamin boisk treningowych 

 REGULAMIN STADIONU MIEJSKIEGO

w Janowie Lubelskim

Regulamin Stadionu Miejskiego w Janowie Lubelskim, zwany dalej „regulaminem”, określa zasady korzystania  z boisk, urządzeń pomieszczeń Stadionu Miejskiego, położonego w Janowie Lubelskim przy ul. Sukiennicza 1, zwanego dalej „stadionem” i obowiązuje na całym jego terenie.

§ 1.
1. Stadion stanowi własność Gminy Janów Lubelski.
2. Stadion jest obiektem użyteczności publicznej i służy do przeprowadzania rozgrywek sportowych, meczy, programowych, sportowych zajęć
    szkolnych oraz innych imprez rekreacyjno-sportowych.
3. Stadion może również służyć innym celom, w tym do odbywania doraźnych imprez o innym charakterze,  zakresie ustalonym przez
    Burmistrza Janowa Lubelskiego.
4. Do dyspozycji uczestników form określonych w § 1 ust 2 i 3 oddaje się zaplecze sanitarno-socjalne.

§ 2
1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:
1/ zajęciach – należy przez to rozumieć zajęcia sportowe, rozgrywki sportowe, mecze, imprezy rekreacyjno-sportowe oraz inne imprezy,
    o których mowa w § 1 ust. 2 lub 3,
2/ organizatorze imprezy – należy przez to rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej,
     przeprowadzającą imprezę, o której mowa w § 1 ust. 2 lub 3.
3/ administratorze stadionu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Janów Lubelski, bądź upoważniony przez niego podmiot.

§ 3
1. Stadion nie jest powszechnie dostępny.
2. Rozgrywki sportowe, mecze, programowe zajęcia szkolne oraz inne imprezy rekreacyjno-sportowe odbywają się wg wcześniej ustalonego
    przez administratora stadionu harmonogramu tygodniowego/miesięcznego.
3. Za korzystanie ze stadionu pobierane są opłaty, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
4. Opłaty za korzystanie ze stadionu, wysokość bonifikat, jak również przypadki, w jakich można zwolnić z opłat korzystających ze stadionu
    ustala administrator stadionu.
5. Udostępnienie organizatorowi imprezy stadionu lub jego części następuje na podstawie umowy zawartej przez organizatora imprezy
    z administratorem stadionu, na zasadach określonych w tej umowie oraz regulaminie.
6. Umowy zawierane w przedmiocie wykorzystania stadionu muszą być zgodne z powszechnie obowiązującym prawem.

§ 4
1. Ze stadionu mogą korzystać, po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem:
1/ dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub w przypadku innych zajęć pod nadzorem pełnoletniego opiekuna,
2/ kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
3/ zakłady pracy, instytucje, organizacje pod nadzorem prowadzącego,
4/ osoby fizyczne,
5/ uczestnicy oraz kibice wyłącznie na imprezach sportowych organizowanych z udziałem publiczności.
2. Przebywać na stadionie miejskim oraz korzystać z urządzeń sportowych mogą tylko osoby mające zajęcia sportowe lub posiadające ważną
    kartę wstępu lub inny dowód uprawniający do przebywania na obiekcie.
3. Gmina Janów Lubelski nie ponosi odpowiedzialności za szkody doznane przez dzieci i młodzież przebywające na stadionie bez nadzoru
    nauczyciela, opiekuna, instruktora lub trenera.

§ 5
1. Osoby korzystające ze stadionu oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:
1/ punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć,
2/ utrzymania czystości na terenie obiektu stadionu,
3/ pobierania kluczy i zamykania szatni oraz sanitariatów,
4/ zabezpieczenia we własnym zakresie mienia wartościowego,
5/ przestrzegania przepisów bhp, ppoż., ewakuacyjnych, porządkowych,
6/ po zakończeniu zajęć, uporządkowania sprzętu sportowego i zdania kluczy,
7/ wyłączania oświetlenia, zakręcania wody w szatniach i sanitariatach,
2. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić
    administratora stadionu.
3. Obowiązuje zakaz korzystania z uszkodzonego sprzętu, oraz wyposażenia grożącego wypadkiem.
4. Wszystkie osoby przebywające na terenie stadionu zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom administratora stadionu, służb
    porządkowych i osób do tego upoważnionych.
5. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć sportowych odpowiedzialność prawną ponosi osoba organizująca zajęcia (nauczyciel, opiekun,
   trener, instruktor organizator zajęć). Obowiązkiem tej osoby jest każdorazowe sprawdzenie przed zajęciami obiektu stadionu pod
   względem bezpieczeństwa.

§ 6
1. Do obowiązków organizatora imprezy należy w szczególności:
1/ respektowanie postanowień regulaminu oraz zapewnienie ładu i porządku przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po
     zakończeniu imprezy,
2/ niedopuszczenie do uczestnictwa w imprezie osób nietrzeźwych lub odurzonych, a także osób zamierzających wnieść na teren Stadionu
     miejskiego przedmioty wymienione w § 7 ust. 2,
3/ usuwanie z terenu stadionu osób niestosujących się do postanowień regulaminu, stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia
     uczestników imprezy i innych osób dopuszczających się niszczenia mienia,
4/ niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia uczestników imprezy lub zapobieżenie
     niszczeniu mienia,
5/ zapewnienie drożności wejść i wyjść na stadion oraz dróg na terenie stadionu, w tym zwłaszcza drogi ewakuacyjnej,
6/ ustalenie z administratorem stadionu, przed rozpoczęciem imprezy, miejsc niedostępnych uczestnikom imprezy lub widzom oraz
    odpowiednie oznakowanie tych miejsc,
7/ niezwłoczne poinformowanie administratora o szkodach w mieniu stadionu, powstałych w czasie trwania imprezy lub w związku imprezą,
8/ pokrycie wszystkich kosztów powstałych w związku z uszkodzeniem mienia.
2. Organizator imprezy odpowiada za bezpieczeństwo uczestników oraz kibiców podczas trwania imprez.

§ 7
1. Każdy, kto przebywa na terenie stadionu powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym.
2. Zabrania się wnoszenia na teren stadionu przedmiotów:
1/ wszelkiego rodzaju broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
2/ materiałów wybuchowych, fajerwerków, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych,
3/ substancji żrących lub farbujących,
4/ środków odurzających lub substancji psychotropowych,
5/ butelek, puszek, kubków, itp. wykonanych z kruchego, pękającego bądź twardego materiału,
6/ napojów alkoholowych,
7/ urządzeń z napędem mechanicznym służących do wytwarzania hałasu.
3. Zakazuje się:
1/ wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie wszelkiego rodzaju środków odurzających,
2/ przebywania w obszarach, które nie są dopuszczalne dla widzów (boisko, szatnie, pomieszczenia służbowe itp.)
3/ rzucania wszelkiego rodzaju przedmiotów,
4/ rozniecania ognia,
5/ spożywania alkoholu,
6/ niszczenia sprzętu i wyposażenia znajdującego się na terenie stadionu,
7/ zaśmiecania stadionu,
8/ wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem osób niewidomych, używających zwierząt jako przewodników lub, za wyjątkiem organizowania
    wystaw tych zwierząt,
9/ wjeżdżania na teren stadionu pojazdami mechanicznymi, bez zezwolenia administratora lub organizatora imprezy, za wyjątkiem pojazdów
    użytkowanych przez osoby niepełnosprawne oraz służby zabezpieczające organizowaną imprezę (pogotowie ratunkowe, straż pożarna,
    policja),
10/ wychodzenia poza teren stadionu w przerwie lub w trakcie trwania zawodów lub imprezy.

§ 8
Korzystający i przebywający na terenie stadionu winni zastosować się do zaleceń zawartych w niniejszym regulaminie.

§ 9
Za wszelkie zniszczenia wynikłe z przyczyn niewłaściwego korzystania z obiektu Stadionu miejskiego, urządzeń, sprzętu i wyposażenia stadionu obciążony będzie korzystający lub przebywający na terenie stadionu, powodujący zniszczenie.


Wróć do początku tekstu

 

Miejski Ośrodek Sportu  i Rekreacji 
w Janowie Lubelskim