Strona główna

OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

39-400 Tarnobrzeg, ul. Przy Zalewie 2

tel./fax. (0-15) 822-46-47

KOŁO nr 6 w Janowie Lubelskim

Regulamin w wersji do druku w formacie PDF 55KB

Zasady amatorskiego połowu ryb na zbiorniku „Zalew" w Janowie Lubelskim

 

I. Postanowienia ogólne:

1. Łowisko obejmuje obszar zalewowy o powierzchni 30 ha.

2. Administratorem łowiska jest MOSiR w Janowie Lubelskim.

 

II. Nabywanie praw do połowu ryb:

 

1. Prawo do połowu ryb nabywają osoby, które posiadają kartę wędkarską, wykupioną składkę członkowską PZW, składkę członkowską na zagospodarowanie i ochronę wód Okręgu Tarnobrzeg oraz dodatkową składkę członkowską na zagospodarowanie i ochronę zbiornika „Zalew" Janów Lubelski. Honorowane będą porozumienia międzyokręgowe zawarte z Okręgiem Tarnobrzeg w zakresie składek okręgowych. Wędkarze z pozostałych okręgów mają obowiązek wykupić składkę członkowską na zagospodarowanie i ochronę wód Okręgu Tarnobrzeg.

2. Wysokość składki na zagospodarowanie i ochronę wód okręgu Tarnobrzeg w 2006 roku określa uchwała Z.O. Nr 7 z dnia 7 listopada 2005roku

3. Cudzoziemcy oraz osoby nie zrzeszone, posiadające kartę wędkarską, wnoszą składkę na zagospodarowanie i ochronę wód zbiornika „Zalew" w wysokości trzykrotnej wartości składki wnoszonej przez członków PZW.

4. Zezwolenie dzienne upoważnia do dokonywania amatorskiego połowu ryb w godzinach od godz. 00:00 do godz. 24:00 i jest traktowane jako jeden dzień, niezależnie od godziny przybycia na łowisko.

 

REGULAMIN

połowów wędkarskich na łowisku „ZALEW" w Janowie Lubelskim

obowiązujący od 15 kwietnia 2006 roku.

 

1. Wprowadza się wymiary ochronne ryb dla:

- karp do 30 cm i powyżej 50 cm

- amur do 50 cm i powyżej 70 cm

- lin do 25 cm

- sum do 70 cm

- płoć do 15 cm

- jaz do 25 cm

- karaś do 20 cm

Wprowadza się w 2006 roku zakaz zabierania z łowiska: szczupaka.

Pozostałe gatunki ryb zgodnie z limitami i zasadami określonymi w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb.

 

Wprowadza się limity dzienne połowu

- sum - 1 sztuka,

- karp - 2 sztuki,

- amur - 2 sztuki,

- lub karp – amur - 2 sztuki łącznie.

Okoń, jaź, karaś, płoć, lin, nie więcej niż 10 sztuk łącznie o masie nie większej jak
2 kg dziennie i nie przekraczając limitów dziennego połowu w poszczególnych gatunkach.

 

2. Złowione ryby limitowane regulaminem, zabierane z łowiska, muszą być wpisane do rejestru połowów bezpośrednio po ich złowieniu i przed dalszą kontynuacją łowienia. Pozostałe gatunki po zakończeniu łowienia.

 

3. Ryby złowione które są przeznaczone do zabrania przechowujemy w siatce z miękkich włókien rozpiętych na sztywnych obręczach.

 

4. Druk dziennego rejestru połowów jest wydawany w momencie wnoszenia składki członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód Okręgu.

 

5. Druk rejestru połowów musi być zwrócony w miejscu wykupienia, najpóźniej przy wnoszeniu opłat na rok następny.

 

6. Łowisko jest udostępnione przez cały rok, z wyjątkiem okresu określonego w pkt. 17. Wejście na łowisko wędkarz potwierdza wpisem w rejestr połowów okręgu tarnobrzeskiego.

 

7. Zezwala się na amatorski połów ryb w porze nocnej . Podczas połowów nocnych o godz. 00.00 wędkarz zobowiązany jest do dokonania wpisu w rejestrze połowów, o ilość złowionych ryb w dniu poprzedzającym i rozpoczęcia połowów wpisem w dniu bieżącym. Brak wpisu w rejestrze będzie traktowane jako nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu i będzie karane cofnięciem pozwolenia na wędkowanie na zbiorniku „Zalew". Za porę nocną uważa się czas: godzinę po zachodzie słońca i godzinę przed wschodem słońca (zgodnie z zapisem kalendarzowym).

 

8. Łowienie ryb dozwolone tylko z brzegu grobli okalającej zbiornik: 25m od wpływu wody i 25m od wypływu śluzy głównej i pomocniczej oraz w miejscach do tego wyznaczonych.

 

9. Zabrania się połowu ryb ze środków pływających, wywożenia przynęt i zanęt środkami pływającymi lub ich modelami oraz oznakowywania łowiska przy pomocy boi.

 

10. Zabrania się naruszania powierzchni grobli (np.: kopania schodków i plantowania stanowisk wędkarskich pod foteliki i krzesełka i podpórki wędkarskie itp.) rozbijania namiotów posiadających zabezpieczenie przeciwwilgociowe w postaci tzw. podłogi i rozpalania ognisk.

 

11. Parkowanie pojazdów mechanicznych jest dopuszczalne wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

 

12. Zarząd Koła zastrzega sobie prawo (w uzasadnionych przypadkach) do wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie sezonu połowów.

 

13. Obowiązuje bezwzględny zakaz patroszenie i obierania złowionych ryb na łowisku.

 

14. Wprowadza się zakaz wędkowania z wysp znajdujących się na zbiorniku i grobli dzielącej zbiornik główny z kąpieliskiem oraz z terenu linii brzegowej ośrodków rekreacyjnych „DUO", „MOSiR" z pomostów tychże ośrodków oraz z odcinka linii brzegowej pomiędzy tymi ośrodkami.

 

15. Nie przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu jest wykroczeniem w myśl art. 27, ust. 1 pkt 1 ustawy o rybactwie śródlądowym, co skutkuje cofnięciem pozwolenia i zakazem wędkowania na zbiorniku „Zalew" w danym sezonie.

 

16. Raz wniesiona dodatkowa składka za wędkowanie w „Zalewie Janów Lubelski” nie podlega zwrotowi.

 

17. Użytkownik łowiska „Zalew Janów Lub." zastrzega sobie prawo okresowego wyłączenia łowiska z połowów w związku z zarybianiem lub części łowiska ze względu na stworzenie tarlisk dla ryb lub w celu przeprowadzenia czynności pielęgnacyjnych lub sanitarnych.

 

18. W pozostałych nie uregulowanych Regulaminem sprawach, obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.

 

19. Uprawnienia do kontroli i odpowiedzialność wędkującego:

a) Osoba dokonująca amatorskiego połowu ryb ma bezwzględny obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez: strażników PSRyb, strażników SSRyb, funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej i Straży Leśnej.

b) Na żądanie kontrolujących wędkarz dokonujący połowu ma obowiązek okazać dokumenty upoważniające do połowu, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty oraz wnętrze samochodu, którym przybył na łowisko.

c) Wszystkie ryby, które łowiący posiada przy sobie lub w samochodzie, są uznawane jako ryby wzięte z łowiska.

d) Naruszenie niniejszego regulaminu pociąga za sobą konsekwencje wynikające z Ustawy o Rybactwie Śródlądowym wraz z późniejszymi zmianami także Ustawa o Ochronie Przyrody oraz Kodeks Cywilny.
e) Każde naruszenie zapisów w regulaminie traktowane jest jako łowienie bez zezwolenia

 

Składki członkowskie na zagospodarowanie zbiornika „ZALEW” można uiścić u:

1. Skarbnika Koła Nr 6 w Janowie Lub. - kol. Ryszard Sirko tel. 015 8720786 od 1 marca do 30 kwietnia w każdy wtorek w godzinach 16:00 – 17:00 w budynku Janowskiego Ośrodka Kultury przy ul. Jana Pawła II. W pozostałych miesiącach kontakt telefoniczny po godz.16 tej.

2. Dodatkową składkę członkowską uprawniającą do łowienia w „Zalewie Janów" można również uiścić w: Sklepie zoologiczno-botanicznym, Gajewski Zbigniew ul. Sukiennicza 22 tel. 015 8721352 , tel/kom. 0507 104814 od godz. 09.00 do godz.17.00 lub w Sklepie zoologiczno - wędkarskim „RELAKS", Alicja Giżka, ul. Wojska Polskiego tel. 015 8723399 , tel. kom. 0502 251236. od godz. 08.00 do godz.18.00.

3. Wpłaty na konto bankowe Okręgu nie będą honorowane.

4. W soboty, niedziele i inne dni świąteczne licencję można uiścić nad Zalewem.

 

Wysokość dodatkowych składek członkowskich

na zagospodarowanie i ochronę wód na łowisku „ZALEW JANÓW"

 

Składki Wysokość składek w złotych
1 wędka lub spinning
młodzież do lat 16
2 wędki lub spinning
dla pozostałych członków PZW
1 - dniowa 10,00 20,00
2 - dniowa 15,00 30,00
3 - dniowa 20,00 50,00
14 - dniowa 40,00 80,00
Roczna 60,00 120,00

  

Wykupienie składki jest równoważne z akceptacją regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

 

III. Środki finansowe z dodatkowych składek będą przeznaczone w całości na pokrycie kosztów utrzymania zbiornika i zakup materiału zarybieniowego.

 

Zarząd Okręgu PZW

w Tarnobrzegu

Miejski Ośrodek Sportu  i Rekreacji 
w Janowie Lubelskim