Strona główna

 

 

Regulamin zjeżdżalni

Długość – 60 mb.
Szerokość – Ø 1 m
Różnica poziomów – wlot/wylot 5,5 m

Zjeżdżalnia jest integralną częścią Pływalni „Otylia” i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego.
Na zjeżdżalni obowiązuje następująca sygnalizacja :
- kolor zielony - zjazd wolny
- kolor czerwony - zakaz zjazdu

1. Ze zjeżdżalni mogą korzystać osoby umiejące pływać.
2. Dzieci do lat 7 mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.
3. Korzystanie ze zjeżdżalni może odbywać się tylko w obecności ratownika WOPR.
4. Kolor czerwony oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia na schody prowadzące na platformę zjeżdżalni i zjazd rurą.
5. Kolor zielony oznacza, że można wchodzić na schody prowadzące na platformę zjeżdżalni.

6. Po zapaleniu się światła zielonego należy:

6.1. Wejść schodami spokojnie na platformę zjeżdżalni (podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność – zabrania się biegania po schodach, przepychania, itp.)
6.2. Upewnić się czy w rurze zjeżdżalni płynie woda. Zjazd na sucho jest surowo wzbroniony.
6.3. Następnie należy wykonać następujące czynności:
• Spokojnie wejść na odcinek startowy.
• Schylić się i dać pół kroku do przodu wchodząc do rury na jej początek.
• Zająć właściwą pozycję tj. usiąść lub położyć się w rurze na plecach głową w kierunku pomostu startowego (nogami do przodu w kierunku jazdy).
• Lekko odepchnąć się rękami od bocznych ścian rury zjazdowej lub od drążka.
• Zjeżdżać swobodnie nie zatrzymując się w rurze. Obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się w rurze.
• Przez cały czas trwania zjazdu obserwować przód rury (przed nogami) tak, aby w momencie jakiegokolwiek spotkania się z poprzednikiem zjazdu w porę przyhamować nie doprowadzając do zderzenia.
• Po zakończeniu ślizgu, należy natychmiast usunąć się sprzed wylotu rury, robiąc miejsce do wodowania następnemu użytkownikowi oraz bezzwłocznie opuścić hamownię zjeżdżalni.
• Zjazd opiekunów z dziećmi do lat 7 odbywa się w sposób określony na rysunkach zamieszczonych na planszach bezpieczeństwa przy początku (wlocie rury) zjeżdżalni.

Po wyjściu z basenu hamowni wszelkie zauważone usterki czy spotkania w rurze z poprzednikiem zjazdu zgłosić natychmiast ratownikowi.


6.4. Zjazd odbywa się pojedynczo.

7. Bezwzględnie zabrania się:
• Rozpoczynania ślizgu, gdy pali się czerwone światło.
• Wskakiwania do rynny z rozbiegu.
• Wykonywania ślizgu w pozycjach niedozwolonych, a w szczególności głową w dół, na stojąco, tyłem, na brzuchu,
• Chwytania rękami rynny w czasie zjazdu, wnoszenia do rynny jakichkolwiek przedmiotów lub Uprawiania niebezpiecznych zabaw, np. wyścigów, zjazdów grupami.
• Zatrzymywania się i stawania w zjeżdżalni.
• Posiadania na ubiorze elementów metalowych.
• Wykonywania innych czynności, zagrażających bezpieczeństwu.


8. Korzystającym ze zjeżdżalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających życiu własnemu i innych.
9. Niewskazane jest korzystanie ze zjeżdżalni osobom ze schorzeniami serca i układu krążenia oraz szczególnie wrażliwym na nagłe przeciążenia
10. Zabrania się korzystania ze zjeżdżalni osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu.
11. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy.
12. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane do podporządkowania się nakazom ratowników.
13. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni, a także z terenu pływalni.
14. Osoby korzystające ze zjeżdżalni czynią to na własną odpowiedzialność i ryzyko. Nieznajomość niniejszego regulaminu oraz instrukcji użytkowania zjeżdżalni nie zwalnia z odpowiedzialności za jej nieprawidłowe użytkowanie, a Pływalnia „Otylia” nie ponosi odpowiedzialności za negatywne tego skutki.
15. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi pływalni lub ratownikom.


Miejski Ośrodek Sportu  i Rekreacji 
w Janowie Lubelskim